ชุมชนของเรา

เราให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากในการทำงาน รวมถึงจัดเป็นเรื่องสำคัญของชุมชนของพวกเราด้วย เราอุทิศแรงกายแรงใจในการผลักดันให้พนักงานได้เข้าใจถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย รวมถึงการใช้ความรู้และคุณงามความดีในการดำเนินชีวิต เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข